Welke succesfactoren zijn er om het veiligheidsbewustzijn te vergroten?

Als de volgende tien vragen positief zijn beantwoord dan is de kans groot dat het veiligheidsbewustzijn toeneemt.
Een negatief antwoord leert aan welk aspect aandacht moet worden besteed.
  

  1. Committeert het management zich aan de doelstelling en straalt het management dit uit naar de medewerkers?
  2. Bestaat er binnen uw organisatie een goed zicht op de risico’s?
  3. Weet het management welke kosten arbeidsongevallen met zich meebrengen?
  4. Heeft u een plan van aanpak opgesteld met een duidelijk tijdpad?
  5. Zijn de doelstellingen concreet, meetbaar en haalbaar geformuleerd?
  6. Zijn alle stakeholders in kaart gebracht en hebben zij een plaats binnen het veiligheidsbeleid?
  7. Worden de medewerkers in het veiligheidsproces betrokken, bijvoorbeeld bij het toetsen van de RI&E, bij de ontwikkeling van een interventie, via speciale trainingen of in bestaande overlegstructuren?
  8. Bevat de voorlichting een eenvoudige boodschap die aansluit bij de werkvloer en daar is getoetst?
  9. Passen de interventies binnen de bedrijfscultuur?
  10. Koppelt u regelmatig terug over de resultaten van interventies?


Bron: versterking arbeidsveiligheid SZW