Wat houdt de toetsing in van de RI&E zoals bedoeld in artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet en zoals vermeldt in hoofdstuk 2 van de VGM Checklijst Aannemers?

Eisen ten aanzien van de toetsing zijn vermeld in de Arboregeling artikel 2.1.

De gecertificeerde hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist, de arbeid- en organisatiedeskundige (ao'er) of bedrijfsarts toetst of de RI&E volledig en betrouwbaar is en of de actuele inzichten op het terrein van arbeidsomstandigheden zijn verwerkt.