Wat is er veranderd aan de ARIE-regeling?

De aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie (ARIE), een regeling in het Arbobesluit, is per 1 januari 2023 op hoofdlijnen herzien. Dat heeft gevolgen voor bedrijven die ARIE-plichtig zijn of worden. Die bedrijven waarbij grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen aanwezig zijn, moeten zich verplicht (opnieuw) aanmelden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.

De aanwijssystematiek is vereenvoudigd. Aan de hand van een vastgestelde lijst met stoffen en hun drempelwaarden kunnen werkgevers eenvoudiger bepalen of het bedrijf ARIE-plichtig is.

Verder zijn er de volgende wijzigingen:

  • De aanwijssystematiek is geharmoniseerd met de CLP-verordening, het wereldwijd geharmoniseerde systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen.
  • De handhavingsmogelijkheden zijn veranderd. Behalve het strafrecht kunnen overtredingen nu ook via het bestuursrecht worden bestraft.
  • De nieuwe regeling sluit beter aan op het Brzo 2015.

ARIE?

Werkgevers moeten altijd zelf controleren of de ARIE-regeling op hun bedrijf of inrichting van toepassing is. Viel een bedrijf er al onder, dan moet het per dit jaar ook voldoen aan alle verplichtingen uit de herziene regeling. Het opstellen van scenario's en een noodplan vallen daar niet onder.

Gaan bedrijven vanaf 2023 onder de herziene regeling vallen, dan geldt een implementatieperiode van een jaar. Binnen deze termijn hoeft nog niet aan alle verplichtingen te worden voldaan. Per 1 januari 2024 is dit wel het geval.

De ARIE is in het leven geroepen om mensen te beschermen tegen zware ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

 

Lees ook:

De nieuwe ARIE-regeling is van kracht