Voor welke risico’s moet een werknemer een medisch onderzoek worden aangeboden overeenkomstig VCA Checklijst 2017/6.0 vraag 8.2? Deze vraag gaat over het aanbieden van een periodiek medisch onderzoek.

Als werknemers bloot kunnen staan of hebben gestaan aan navolgende risico’s is er een verplichting om hen een periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan te bieden op basis van het Arbobesluit.

• Jeugdigen (artikel 1.38)

• Nachtarbeid (artikel 2.43)

• Gevaarlijke stoffen (artikelen 4.10a t/m c)

• Kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen (artikel 4.23)

• Biologische agentia (artikelen 4.85 lid 1 onder d, 4.91, 4.96)

• Beeldschermwerk (artikel 5.11)

• Lawaai (artikel 6.10)

• Trillingen (artikel 6.11e)

• Kunstmatige optische straling (artikel 6.12g)

• Elektromagnetische velden (artikel 6.12n)

• Duikarbeid, caissonarbeid en overige arbeid onder overdruk (artikel 6.14a)

• Ioniserende straling (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, artikel 7.21)

Indien in de RI&E dergelijke risico’s zijn vermeld, dient de bedrijfsarts gevraagd te worden om een PAGO-advies.