Is een toolbox te beschouwen als voorlichting en onderricht (V&O) zoals dat wordt geëist in de Arbowet artikel 8, lid 1?

Het kennen van de risico’s door V&O in het bedrijf, in de eigen afdeling, maar vooral ook van de eigen functie, is een belangrijke preventieve maatregel om de gevolgen van risico’s te beperken. Voorlichting heeft betrekking op informatieverstrekking. Onderricht betreft meer de verdieping van inzicht en het aanleren van vaardigheden.

Tot voorlichting wordt onder andere gerekend de aspecten:

-algemene informatie met betrekking tot relevante wet- en regelgeving.

-taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van arbeidsomstandigheden.

-regels op het bedrijfsterrein en binnen het bedrijf.

-risico’s binnen het bedrijf, de afdeling en van de functie.

-risico’s bij bijzondere omstandigheden.

Onderricht betreft aspecten zoals:

-werkinstructies met betrekking tot machines, processen en werkmethodes.

-het omgaan met en beheersen van de risico’s verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden.

-het juiste gebruik van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en het handelen bij bijzondere omstandigheden.

-in het geval de inhoud van een toolbox gaat over deze aspecten van voorlichting en onderricht, dan kan een toolbox worden aangemerkt als voorlichting en onderricht zoals in de Arbowet wordt geëist.