Wie is wanneer in overtreding bij het onjuiste gebruik van PBM's?

De fabrikant, de werkgever en -nemer kunnen in overtreding zijn als het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen niet in orde is. De Arbeidsinspectie ziet op het (juiste) gebruike toe en controleert de veiligheid en kwaliteit van de PBM's. 

De fabrikant overtreedt wet- en regelgeving als het persoonlijk beschermingsmiddel niet voldoet aan de kwaliteits- en veiligheidseisen van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen 2018

De werkgever kan om meerdere redenen in overtreding zijn, namelijk als (zoals de Arbeidsomstandighedenwet voorschrijft):

  • de risico’s en maatregelen niet goed in de RI&E zijn opgenomen 
  • de maatregelen niet goed worden uitgevoerd doordat niet de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking worden gesteld aan de werknemer 
  • hij niet voor instructie zorgt over het risico waartegen een persoonlijk beschermingsmiddel moet beschermen, en het gebruik en onderhoud ervan. 

De werknemer is verplicht persoonlijk beschermingsmiddellen te gebruiken en dit ook op de juiste manier te doen. Ook dit valt onder de Arbeidsomstandighedenwet.