Wat wordt onder alleen werken verstaan en welke maatregelen moet een werkgever nemen als hij werknemers alleen laat werken?PrintPrint

Onder een alleenwerkende wordt verstaan: een werknemer die alleen, en dus geïsoleerd, zijn werkzaamheden verricht (dus buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van andere collega’s of leidinggevenden).

Mogelijk te nemen maatregelen in “alleenwerksituaties”.
- Alleenwerken mag pas worden uitgevoerd nadat een RI&E-alleenwerken is uitgevoerd.
- De alleenwerkende moet beschermd worden tegen risico’s zoals ongewenst bezoek, indringers en/of ongewenst gedrag.
- Alleenwerken is uitsluitend toegestaan in opdracht of met medeweten van de leidinggevende.
- Binnen de organisatie moet bekend zijn wie waar en wanneer (bijvoorbeeld tijdens avond- en nachturen) alleenwerken.
- Voor personen met bepaalde ziektepatronen, of personen die medicijnen gebruiken die het reactievermogen beïnvloeden, is alleenwerken niet toegestaan. Raadpleeg bij twijfel de bedrijfs- of de huisarts.
- Voor zowel jeugdige werknemers onder de 18 jaar als voor onvoldoende opgeleide medewerkers geldt dat zij niet zonder toezicht mogen werken.
- De alleenwerkende moet op de hoogte zijn van de bedrijfshulpverleningsprocedures en andere toepasselijke instructies, en in staat zijn om bij een calamiteit snel adequate hulp in te kunnen roepen.
- De alleenwerkende dient de mogelijkheid te hebben om duidelijk hoor- of zichtbaar alarm te slaan.
- De alleenwerkende moet onder alle omstandigheden via een zo kort mogelijke, afdoend verlichte en bewegwijzerde vluchtweg van de werkplek kunnen vluchten.
- De alleenwerkende registreert en meldt alle incidenten die zich tijdens de avond- en nachturen voordoen aan zijn of haar leidinggevende.