Wat wordt onder alleen werken verstaan en welke maatregelen moet een werkgever nemen als hij werknemers alleen laat werken?

Onder een alleenwerkende wordt verstaan: een werknemer die alleen, en dus geïsoleerd, zijn werkzaamheden verricht (dus buiten de directe gehoorsafstand en/of het gezichtsveld van andere collega’s of leidinggevenden).

Mogelijk te nemen maatregelen in “alleenwerksituaties”.
Alleenwerken mag pas worden uitgevoerd nadat een RI&E-alleenwerken is uitgevoerd.
De alleenwerkende moet beschermd worden tegen risico’s zoals ongewenst bezoek, indringers en/of ongewenst gedrag.
Alleenwerken is uitsluitend toegestaan in opdracht of met medeweten van de leidinggevende.
Binnen de organisatie moet bekend zijn wie waar en wanneer (bijvoorbeeld tijdens avond- en nachturen) alleenwerken.
Voor personen met bepaalde ziektepatronen, of personen die medicijnen gebruiken die het reactievermogen beïnvloeden, is alleenwerken niet toegestaan. Raadpleeg bij twijfel de bedrijfs- of de huisarts.
Voor zowel jeugdige werknemers onder de 18 jaar als voor onvoldoende opgeleide medewerkers geldt dat zij niet zonder toezicht mogen werken.
De alleenwerkende moet op de hoogte zijn van de bedrijfshulpverleningsprocedures en andere toepasselijke instructies, en in staat zijn om bij een calamiteit snel adequate hulp in te kunnen roepen.
- De alleenwerkende dient de mogelijkheid te hebben om duidelijk hoor- of zichtbaar alarm te slaan.
De alleenwerkende moet onder alle omstandigheden via een zo kort mogelijke, afdoend verlichte en bewegwijzerde vluchtweg van de werkplek kunnen vluchten.
De alleenwerkende registreert en meldt alle incidenten die zich tijdens de avond- en nachturen voordoen aan zijn of haar leidinggevende.