Wat is een aanstellingskeuring en welke regels gelden daarvoor?

Een aanstellingskeuring is een medisch onderzoek dat wordt gedaan om de medische geschiktheid van de sollicitant voor het vervullen van een functie te onderzoeken. Aanstellingskeuringen mogen slechts worden verricht als de werkgever al van plan is om de sollicitant aan te nemen en vormen dus per definitie het sluitstuk van de aannameprocedure. Vragen over de gezondheid mogen derhalve niet in het sollicitatiegesprek gesteld worden.

In de Wet op de medische keuringen (WMK) en het Besluit aanstellingskeuringen (van 23 november 2001) is een aantal zaken rondom de uitvoering van aanstellingskeuringen geregeld. Aanstellingskeuringen mogen slechts in die gevallen worden uitgevoerd waarin aan de functie bijzondere eisen op het punt van medische geschiktheid moeten worden gesteld. Dat is het geval als er bij de uitvoering van de functie sprake is van risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer of van derden die niet met gangbare maatregelen kunnen worden gereduceerd. Voorbeelden van dergelijke functies zijn beroepschauffeur, brandweerman, piloot, etc. De werkgever moet de bijzondere eisen, die de functie aan de medische geschiktheid van de sollicitant stelt, voorafgaand aan de keuring schriftelijk vastleggen en daarover schriftelijk advies vragen van een bedrijfsarts of een arbodienst. Bij de werving voor de functie dient te worden vermeld dat een keuring deel uitmaakt van de procedure. 

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving moet de werkgever de aanstellingskeuring laten verrichten door een bedrijfsarts. Aanstellingskeuringen zijn dus voorbehouden aan bedrijfsartsen. Ook volgens de KNMG richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens (het groene boekje) mogen behandelend artsen geen eigen patiënten keuren, dus bij hen ook geen aanstellingskeuring verrichten.

Een bedrijfsarts is, beter dan een behandelend huisarts of medisch specialist, in staat een objectief oordeel te vormen over de medische geschiktheid van de sollicitant voor de specifieke functie en beschikt ook over de  vereiste deskundigheid hiervoor.