Is de deskundige die een RI&E toetst een interne of externe deskundige?PrintPrint

VCA gecertificeerde bedrijven moeten conform de VGM CHECKLIST AANNEMERS, VERSIE 2008/5.1, hoofdstuk 2, vraag 2.1 voor alle risicovolle functies beschikken over een actuele VGM risico-inventarisatie & –evaluatie met het doel VGM-risico’s vast te stellen en te beheersen. 

De Arbowetgeving eist dat risico-inventarisaties worden getoetst door een gecertificeerd deskundige. Dit is vaak een gecertificeerde hoger veiligheidskundige. Moet dit een externe deskundige zijn of mag het ook een interne deskundige zijn?

Artikel 14 van de Arbowet eist dat de werkgever zich laat bijstaan door een deskundig persoon voor het toetsen van de risico-inventarisatie & –evaluatie, alsmede voor het advies ten aanzien van het plan van aanpak.

Deze bijstand moet de werkgever binnen (intern) het bedrijf of de inrichting organiseren. Als de mogelijkheden onvoldoende zijn om dit intern te doen,  wordt de bijstand verleend door een andere (externe) deskundige persoon.