10.2 Structurele beoordeling VGM-prestaties van regelmatig ingeschakelde onderaannemers

Beoordelen onderaannemers

Nadat we in § 10.1 een 'VGM-verantwoorde' keuze hebben gemaakt voor onderaannemers, vraagt VCA 2017/6.0 in § 10.2 om deze ook te beoordelen. De exacte vraag is: Vindt gestructureerde beoordeling plaats van regelmatig ingeschakelde onderaannemers op basis van de VGM-prestaties?

Twee zaken vallen direct op, namelijk de woorden “gestructureerd” en “regelmatig”. Dit behoeft uitleg:

 1. “Gestructureerd”
  Het WikiWoordenboek zegt hierover: “een bepaalde samenhangende structuur hebbend”
 2. “Regelmatig”
  Van Dale zegt hierover: “redelijk vaak; = geregeld”

Ad 1. Gestructureerd is voor de VCA te vertalen naar: er moet een procedure zijn met criteria voor de beoordeling van onderaannemers en aan de hand hiervan moeten die op een heldere wijze worden beoordeeld. 

Ad 2. Regelmatig is voor de VCA te vertalen naar: Met enige regelmaat: wekelijks/maandelijks.

Let op: Hier gaat het over alle onderaannemers (met en zonder VCA) èn zzp’ers!

Het betreft een puntenvraag voor VCA * en een MUST-vraag voor VCA ** en VCA P.

Wat de VCA wil bereiken, is de inzet van goedgekeurde onderaannemers op basis van beoordeling.

 

Minimumeisen

De VCA eist dat de VGM-prestaties van regelmatig ingeschakelde onderaannemers worden beoordeeld op basis van een procedure en beoordelingscriteria of een beoordelingsrapport.
 

Tevens moet op basis van de gedane beoordeling een lijst van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers wordt opgesteld
 

Toepassing van de lijst bij de keuze van onderaannemers moet aantoonbaar zijn.
 

Documenten

 • beoordelingsprocedure
 • beoordelingsrapport(en)
 • overzicht van goedgekeurde, regelmatig ingeschakelde onderaannemers

NB Als er geen onderaannemers worden ingeschakeld, wordt deze vraag als positief beoordeeld.

 

Toelichting

Als (hoofd)aannemer moet je onderaannemers selecteren op hun VGM-prestaties (§ 10.1) en onderaannemers die je regelmatig inschakelt, moet je gestructureerd beoordelen op hun VGM-prestaties. De gedachte erachter is dat de kans dat het werk veilig wordt uitgevoerd groter is als je bekende en gekwalificeerde onderaannemers inzet.

Er moet een procedure zijn waarin staat hoe en op basis van welke criteria de onderaannemers worden beoordeeld. Er zijn legio criteria denkbaar om de VGM-prestatie te beoordelen:

 • een enquête aan het eind van een klus (of tussentijds bij langdurige projecten) waarbij de projectverantwoordelijken en de onderaannemer gevraagd wordt naar hun VGM-ervaringen: op de werkplek:
  * Opstellen van en houden aan VGM-plannen, toolboxmeetings, TRA's
  * Uitvoeren van VGM-inspecties (aantal en kwaliteit).
  * Werken met goedgekeurde arbeidsmiddelen.
  * Werken met goedgekeurde PBM’s.
  * Instructie en voorlichting aan het personeel over de werkplek en/of de werkomstandigheden.
  * Rapporteren en onderzoeken van VGM-incidenten (indien van toepassing)
  * Melden van VGM-incidenten en signaleren van verbetermogelijkheden. 
  * Algemene indruk van het veiligheidsgedrag van (ingehuurde) medewerkers.
  * De betrokkenheid van leidinggevenden en de directie bij VGM (vanuit hun voorbeeldfunctie).

Bovenstaande zaken kunnen input zijn voor een VGM-beoordeling en moeten in een rapportage worden verwerkt. Conclusie van de beoordeling kan zijn:

 • Prestaties prima ->Onderaannemer kan bij voorkeur worden ingezet
 • Prestaties voldoende ->Onderaannemer kan worden ingezet, maar extra aandacht nodig 
 • Prestaties matig ->Onderaannemer kan niet zondermeer worden ingezet: Gesprek en plan van verbetering noodzakelijk
 • Prestaties slecht ->Onderaannemer mag niet meer worden ingezet.

Als bovenstaande bijvoorbeeld jaarlijks wordt gedaan en gerapporteerd èn de leveranciers komen op deze wijze ook op een lijst te staan, wordt voldaan aan het gestelde in de VCA.

 

Zie voorbeeldlijst: 

“Lijst onderaannemers” (Binnenkort online)


 

Zoekwoorden
Onderaannemers