VGM beleid en -organisatie VCA

§ 8.2 VCA 2017/6.0

§ 8.2 VCA 2017/6.0 vraagt het volgende:

 

Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico’s vast voor welke functies en taken en bij tewerkstelling op specifieke werkplekken medewerkers periodiek een medisch onderzoek aangeboden moeten krijgen?

 

Classificatie van deze vraag */**/P

 

Wat wil de VCA bereiken?

Voorkomen moet worden dat de gezondheid van de medewerkers bij het uitoefenen van hun taak- en functie wordt aangetast ten gevolge van blootstelling.

Minimumeisen:

  • Er moet een inventarisatie zijn gemaakt van doelgroepen met een specifiek medisch risico op basis van de VGM risico-inventarisatie en -evaluatie.
  • Er moet een overzicht beschikbaar zijn van de medewerkers die het betreft.
    Een gekwalificeerde medische deskundige (Nederland: bedrijfsarts; België: preventieadviseur arbeidsgeneesheer) moet betrokken zijn bij de vaststelling van de gevolgen van de blootstelling.
  • Bij overschrijding van de waarden worden passende maatregelen genomen.
  • De frequentie van het onderzoek moet zijn vastgesteld.

 

Voorbeeld VGM-beleidsverklaring

De directie toont door het opstellen van een VGM-beleidsverklaring haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu in de organisatie. "De Arbowet verlangt samenwerking en inzet om te streven naar een veilig en gezond werkklimaat. Aan ons allen de plicht daar zorg voor te dragen", was getekend de directie.

Als zo'n VGM-beleidsverklaring wordt opgesteld, dan moet het document bekend zijn in alle geledingen in het bedrijf (bijvoorbeeld via intranet, posters, handboeken, tijdens het inwerkprogramma, etc.). Onder de verklaring staat de handtekening van de persoon met de hoogste functie in de organisatie.

Tenminste een keer in de drie jaar moet het document worden geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Juist om gevaren te blijven voorkomen. 

Wij hebben hieronder alvast een voorbeeld VGM-document bijgevoegd, dat als basis kan dienen voor een beleidsverklaring. 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

ISO 45001 versus VCA

Hoe (VCA) en wat (ISO 45001) moet een bedrijf regelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Er zijn overeenkomsten, maar ook juist veel verschillen.

In bijgevoegd document heeft SCCM (Stichting Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen) de zeven meest essentiële kenmerken met elkaar vergeleken. Volgens SCCM wordt in het overzicht bijvoorbeeld per opleiding, communicatie of inspecties aangegeven hoe met dit kenmerk in de andere norm wordt omgegaan.

 

Inventarisatie verplichte keuringen wettelijk of conform CAO?

Voor bepaalde werkzaamheden en/of functies is een gezondheidskundige keuring verplicht. Indien in de kolom “Functiegroep/afdeling” een functiegroep/afdeling benoemd is, dient dit aspect onder het item “Keuringen” te worden opgenomen in het Plan van Aanpak.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Inventarisatie: Wettelijk verplichte opleiding specifieke deskundigheid op V&G gebied

In de arbowetgeving is opgenomen dat voor werkzaamheden met bepaalde risico’s alsmede bedrijfshulpverlening werknemers dienen te beschikken over specifieke deskundigheid. Gebruik dit formulier om dit te inventariseren. 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Procedure aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen, PBM

Goed gereedschap is het halve werk! Daarom wordt veel aandacht besteed aan de aanschaf van bedrijfsmiddelen. In dit document vindt u informatie over de procedure bij de aanschaf en keuring van materialen, arbeidsmiddelen en PBM's. De informatie kunt u gebruiken bij vraag 10.1 en 10.2 van de VCA checklist.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Expertise van de veiligheids- en gezondheidsfunctionaris

Het hebben van een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris is een vereiste voor alle VCA gecertificeerde bedrijven. Hiermee worden VG-aspecten binnen het bedrijf goed gecoördineerd en is er benodigde expertise in huis. In dit document vindt u informatie over waaraan een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris moet voldoen. De informatie kunt u gebruiken bij vraag 1.2 en 9.2 van de VCA checklist.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

10 voorwaarden voor een goede interne audit

VCA vraag 1.6 eist een beoordeling door de directie betreffende het voldoen aan de VCA-eisen. De doelstelling is om betrokkenheid van de directie gericht op het voldoen aan de VCA-eisen te bewerkstelligen. Voor het opstellen van een beoordeling moeten ook de rapportages van interne audits worden geraadpleegd.

Hoewel interne audits in relatie tot een kwaliteitsmanagementsysteem reeds meer dan een decennium worden uitgevoerd, leveren ze lang niet altijd op wat er redelijkerwijs van verwacht mag worden. Uit onderzoek blijkt dat er een tiental voorwaarden zijn die het effect van interne audits in positieve zin kan beïnvloeden.

In dit VGM-document lees u de 10 belangrijk voorwaarden voor een goede interne audit. 

VCU - VGM Checklist Uitzendorganisaties

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die uitzendkrachten ter beschikking stellen aan bedrijven/inleners, met overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht. VCU heeft betrekking op uitzendkrachten die werkzaamheden uitvoeren met en/of onder verhoogd risico. VCU certificatie is ontwikkeld voor uitzendorganisaties die uitzendkrachten uitzenden naar bedrijven met VCA (VGM Checklist Aannemers) of met VCO (VGM Checklist Opdrachtgevers). 

VCO - VCA Checklist Opdrachtgevers

Hoewel de VCA is bedoeld voor aannemers in de (petro)chemische industrie, is de checklist in de loop van de tijd in ruime mate geaccepteerd binnen andere branches. In veel sectoren wordt VCA toegepast om de doelstelling ‘vermindering van het aantal ongevallen’ te realiseren. Deze doelstelling kan echter alleen worden waargemaakt wanneer opdrachtgever en aannemer samen de nodige voorwaarden scheppen. Daartoe dient niet alleen de aannemer, maar ook de opdrachtgever zijn zaken goed geregeld te hebben. Daarvoor is de VGM Checklist Opdrachtgevers  (VCO) ontwikkeld. Het geeft de opdrachtgever het kader om zijn bijdrage te leveren aan het veilig uitvoeren van risicovolle werkzaamheden door aannemers.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Abonneren op VGM beleid en -organisatie VCA