Overige documenten over VCA

TRA corona

Het coronavirus heeft de hele wereld in een crisis gestort. Veel bedrijfstakken liggen plat. Werkzaamheden in de bouw en installatiebranche gaan wel door. Dat kan alleen als  voldoende maatregelen in acht worden genomen. Zo heeft het virus effect op het samen schaften, reizen of afstand houden op de steiger. In eerste instantie neem je voorzorgsmaatregelen voor jezelf. Daarnaast ook voor de directe omgeving.

Daarom deze Taak Risico Analyse, want een TRA is een handige tool om te kijken of mensen nu veilig kunnen werken. Print hem uit en vul hem in.

 

Lees ook:

LMRA Covid-19

Checklist RI&E Covid-19

 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

'Vertaling' van VCA 2017/6.0 § 2.3 LMRA

In hoofdstuk 2 van VCA 2017/6.0 staat VGM-risicobeheer centraal. In een drietal paragrafen wordt hier dieper op ingegaan.

§ 2.3 vraagt het volgende: 

Werkzaamheden mogen pas worden begonnen als vooraf Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s) zijn uitgevoerd.

Classificatie van deze vraag */**/P

Wat wil de VCA bereiken?

Werkzaamheden mogen pas worden gestart als vooraf alle risico’s op de werkplek zijn beoordeeld en er voldoende maatregelen zijn getroffen om de risico’s te beheersen. Voornoemde moet ook gebeuren als werkzaamheden op de werklocatie zijn gewijzigd. Beoordeling moet plaatsvinden door de betreffende medewerkers door het uitvoeren van een Laatste Minuut Risico Analyses (LMRA’s).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Voorbeeld VGM-beleidsverklaring

De directie toont door het opstellen van een VGM-beleidsverklaring haar betrokkenheid en verantwoordelijkheid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu in de organisatie. "De Arbowet verlangt samenwerking en inzet om te streven naar een veilig en gezond werkklimaat. Aan ons allen de plicht daar zorg voor te dragen", was getekend de directie.

Als zo'n VGM-beleidsverklaring wordt opgesteld, dan moet het document bekend zijn in alle geledingen in het bedrijf (bijvoorbeeld via intranet, posters, handboeken, tijdens het inwerkprogramma, etc.). Onder de verklaring staat de handtekening van de persoon met de hoogste functie in de organisatie.

Tenminste een keer in de drie jaar moet het document worden geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. Juist om gevaren te blijven voorkomen. 

Wij hebben hieronder alvast een voorbeeld VGM-document bijgevoegd, dat als basis kan dienen voor een beleidsverklaring. 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Expertise van de veiligheids- en gezondheidsfunctionaris

Het hebben van een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris is een vereiste voor alle VCA gecertificeerde bedrijven. Hiermee worden VG-aspecten binnen het bedrijf goed gecoördineerd en is er benodigde expertise in huis. In dit document vindt u informatie over waaraan een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris moet voldoen. De informatie kunt u gebruiken bij vraag 1.2 en 9.2 van de VCA checklist.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 85,-

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

VCU - VGM Checklist Uitzendorganisaties

VCU certificatie is bedoeld voor uitzendorganisaties die uitzendkrachten ter beschikking stellen aan bedrijven/inleners, met overdracht van hiërarchisch gezag en toezicht. VCU heeft betrekking op uitzendkrachten die werkzaamheden uitvoeren met en/of onder verhoogd risico. VCU certificatie is ontwikkeld voor uitzendorganisaties die uitzendkrachten uitzenden naar bedrijven met VCA (VGM Checklist Aannemers) of met VCO (VGM Checklist Opdrachtgevers). 

Abonneren op Overige documenten over VCA