Wat zijn de verschillen tussen VCA 2008/5.1 en VCA 2017/6.0?PrintPrint
Nieuwe VCA, wat is er veranderd?

In april is de VCA 2017/6.0 vrijgegeven. In eerste instantie lijkt het dat er niet veel is veranderd. ,,Best begrijpelijk. Neem bijvoorbeeld een populair en goed verkopend automodel. Dat wordt door de fabrikant niet helemaal ‘overhoop’ gehaald. De kenmerken van het oude vertrouwde model blijven gehandhaafd", zegt hoger veiligheidskundige Wilbert Timp. 

Hetzelfde geldt voor de VCA-checklijst. Die is al meer dan 25 jaar een ‘bestseller’. Echter ook een vertrouwd model moet worden aangepast aan de huidige stand van zaken. Dat is gebeurd. De begrippen ‘zzp’er’ en ‘onderaannemer’ worden explicieter benoemd. Communicatie, en met name VGM-communicatie, heeft een veel prominentere rol. De Toolbox-meeting krijgt meer aandacht. De toevoeging ‘meeting’ houdt in dat er sprake dient te zijn van een fysieke bijeenkomst. 

Ondanks alle mogelijkheden op het gebied van sociale media, is er volgens Timp voor gekozen om een toolbox-meeting te organiseren. Door het stijgend aantal arbeidsongevallen wat mogelijk met taalbelemmeringen heeft te maken, wordt nu een preventieve actie vereist. Indien er wordt gewerkt met anderstaligen, dan moet er een communicatieplan gemaakt worden.  

Voor VCA-nieuws legde Timp de oude en de nieuwe VCA naast elkaar. Hij maakte een overzicht van de verschillen.

Hieronder de belangrijkste punten:

De VCA 2017/6.0 heeft voor VCA* 23 mustvragen (was 25 bij de 2008/5.1 versie) – VCA** 27 mustvragen en vier van de acht aanvullende vragen (was 33 mustvragen en zes van de veertien aanvullende vragen) en voor de VCA-P dienen alle 33 mustvragen en één van de twee aanvullende vragen positief beantwoord te worden. 

Voor de VCA* gecertificeerde bedrijven is de Toolbox-meeting teruggekomen. Vier keer per jaar moet er een bijeenkomst worden georganiseerd. 

VCA** gecertificeerde bedrijven kunnen niet meer zonder een programma voor het beïnvloeden van het VGM-gedrag en VGM-bewustzijn. 

Op het gebied van het uitvoeren van de TRA’s (Taak Risico Analyse) en de werkplekinspecties is in de VCA 2017/6.0 het een en ander veranderd. 

Het afzonderlijke hoofdstuk ‘Milieu’ is vervallen. Enigszins apart is dat de VG-functionaris in de 2017/6.0 versie is vervangen door VGM-functionaris. De M staat voor Milieu. In de 2017/6.0 versie komt bij hoofdstukken 9 (Aanschaf VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft) en hoofdstuk 11 (Melding, registratie en onderzoek van VGM-incidenten) het onderwerp milieu terug.

Auditoren moeten meer locatiebezoeken gaan uitvoeren. De tabel ‘Aantal te bezoeken projecten of werklocaties’ is aangescherpt. Indien er 2 tot 5 gelijklopende projecten of werklocaties zijn, moet de auditor 2 projecten bezoeken. In de 2008/5.1 norm was dat er slechts één.

VCA-nieuws gaat de komende tijd inzoomen op de meest opmerkelijke veranderingen. Bijvoorbeeld: Wanneer heeft een Toolbox-meeting toegevoegde waarde - Het opzetten van een VGM-gedragsbewust programma en hoe kan je als VCA-gecertificeerd bedrijf hier je voordeel mee doen. Je leest het binnenkort op VCA-nieuws.

In onderstaand overzicht zijn de verschillen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ versie inzichtelijk gemaakt:

2008/5.1  2017/6.0    Wijziging t.o.v. 2008/5.1 versie
1.1: VGM-Beleidsverklaring */**/P 1.1: VGM-Beleidsverklaring */**/P Geen
1.2: VG-functionaris */**/P 1.2: VGM-functionaris */**/P 

VG-functionaris = VGM-functionaris

VG-aspecten = VGM-aspecten

De functie mag door meerdere personen worden vervuld. Mimaal een iemand moet VOL-VCA hebben. Inzet MVK’er/HVK’er minimaal een maal per certificatieperiode aantoonbaar.

1.3: VGM-structuur -/**/P 1.3 VGM-structuur -/**/P Toegevoegd: betrokken leidinggevenden
1.4: Beoordeling leidinggevenden op VGM -/□/□ keuzevraag 1.4: Beoordeling leidinggevenden op VGM  P Voor P een mustvraag geworden i.p.v. keuzevraag.
1.5: Directie actief betrokken bij VGM -/**/P  1.5: Interne audits */**/P Nieuwe vraag. Splitsing tussen interne audit en directiebeoordeling. Focus op continu verbeteren.
 
1.6: Directiebeoordeling */**/P 1.6: Directiebeoordeling */**/P

Vragen 1.6, 1.7 en 1.8 zijn samengevoegd. Van de directie wordt verwacht dat er jaarlijks een kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling wordt uitgevoerd op basis van onder meer:
Voorgaande directiebeoordelingen, interne audit-rapportages, externe auditverslagen, de IF-doelstellingen.

**: Programma VGM-bewustzijn 

P: + drie aanvullende doelstellingen

1.7: IF-doelstelling */**/P  - Valt onder 1.6
1.8: VGM-doelstellingen -/□/P - Valt onder 1.6
2.1: VGM- Risico Inventarisatie */**/P 2.1: VGM-RIE */**/P Functie-RIE is vervallen. Aanvulling m.b.t. wet- en regelgeving bij werkzaamheden buiten Nederland.
2.2: Taak Risico Analyse (TRA’s) */**/P 2.2: TRA’s */**/P  Bij niet-gangbare of niet bij 2.1 beschreven risico’s of afgeweken standaard werkmethodes, dient een TRA uitgevoerd te worden. Minimaal één TRA per jaar. Onderbouwing van de methodiek in plaats van de doelstelling.
2.3: Laatste Minuut Risico Analyse */**/P 2.3: LMRA */**/P Controle op de uitvoering.
2.4: PBM  */**/P 2.4: PBM */**/P Vervallen in checklijst. Verwijzing naar wet- en regelgeving.
3.1: Vakopleiding en ervaring */**/P 3.1: Vakopleiding en ervaring */**/P     -
3.2: B-VCA operationele medewerkers */**/P 3.2: B-VCA operationele medewerkers */**/P Verwijzing naar centraal diploma register.
3.3: VOL-VCA Leidinggevenden */**/P 3.3: VOL-VCA Leidinggevenden */**/P Verwijzing naar centraal diploma register.
3.4: Risicovolle taken */**/P 3.4: Risicovolle taken */**/P Koppeling naar de SSVV Opleidingengids en het register van Risicovolle taken (België).
3.5: VGM-voorlichting en instructie */**/P 3.5: VGM-voorlichting en instructie */**/P Meer aandacht m.b.t. wijze van communicatie.
3.6: Veiligheidspaspoort */**/P 3.6: Interne regels/procedures */**/P Veiligheidspaspoorten zijn vervallen. 3.6 was in de 2008/5.1 vraag 3.8. Toegevoegd is tijdelijke medewerkers en medewerkers van onderaannemers. Verder is het V&G projectplan opgenomen.
3.7: Taalbelemmeringen */**/P 3.7: Taalbelemmeringen */**/P Werken met anderstaligen vereist een communicatieplan.
3.8: Interne regels/procedures */**/P 3.6: Interne regels/procedures */**/P Zie 3.6
4.1: VGM-overleg -/**/P 4.1: VGM-overleg */**/P

Voor VCA* is 4x per jaar toolbox verplicht.
Voor VCA**/P:  10 per jaar toolbox verplicht.

Aanscherping definitie ‘Toolbox’. Niet uitsluitend per mail/schriftelijk. Toolbox is een fysieke bijeenkomst.

4.2: VGM-bewustzijn/VGM-gedrag -/□/** 4.2: VGM-bewustzijn/VGM-gedrag -/**/P Mustvraag voor VCA**. Observatieprogramma en gedragsverbeterings-programma is vervangen door programma gedragsbewustwording.
5.1: VGM-projectplannen -/**/P 5.1: VGM-projectplannen -/**/P Eis m.b.t. aantoonbaarheid frequentie VGM-plan.
5.2: Instructie VGM-plan -/**/P 5.2: VGM-plan aangeboden opdrachtgever -/□/P Doelstelling is aangepast.
5.3: Instructie onderaannemers -/**/P - Vervallen
5.4: Bespreken VG-plan opdrachtgever -/□/P - Vervallen
5.5: VG-functionaris per project -/□/P - Vervallen
6.1: Milieuzorg */**/P 6.1: Voorbereiding op noodsituaties */**/P Hoofdstuk Milieu is vervallen
6.2: Milieufunctionaris -/□/□ 6.2: Passende opleiding noodsituaties -/□/□ -
7.1: Voorbereiding op noodsituaties */**/P 7.1: Werkplekinspecties */**/P Directie voert minimaal elk kwartaal inspectie uit. Iedereen mag onder de verantwoordelijkheid van een operationeel leidinggevende werkplekinspecties uitvoeren. Vermelding van positieve bevindingen, geconstateerde afwijkingen en verbeteracties.
8.1: Werplekinspecties */**/P 8.1: Medische geschiktheid Géén aantoonbare overeenkomst met medische deskundige verplicht.
 
8.2. Tendanalyse -/□/P 8.2: Medisch onderzoek */**/P Verwijzing naar wet- en regelgeving.
- 8.3: Toegang tot medisch deskundige -/□/□ Geen wijziging
- 8.4: Aangepast werk -/□/P     Geen wijziging
9.1: Medische geschiktheid */**/P 9.1: Aanschaf middelen/PBM */**/P     Borging krijgt meer aandacht dan de doelstelling.
9.2: Medisch onderzoek */**/P 8.2: Zie 8.2 -
9.3: Raadplegen medisch deskundige 8.3: zie 8.3 -
9.4: Aangepast werk: -/□/P 8.4: zie 8.4  -
10.1: Aanschaf middelen/PBM 9.1: zie 9.1 -
10.2: Keuring middelen */**/P 9.2: Keuren arbeidsmiddelen/PBM */**/P Tekstuele aanpassing.
11.1: Inkoop van diensten -/□/P 10.1: Eisen aan onderaannemers -/□/P Meer borging op de werkvloer.
11.2: Beoordeling onderaannemers 10.2:  VGM-prestaties onderaannemers -/**/P Mustvraag voor ** en P.
11.3: Uitzendkrachten -/□/P 10.3:  Uitzendkrachten/VCU -/□/P Toevoeging met overzicht VGM-kennis en kunde. Uitzendkrachten MOETEN via een VCU-gecertificeerd uitzendbureau worden ingeleend.
12.1: Melden/registreren ongevallen */**/P 11.1: Melden/registreren ongevallen */**/P Categorieën zijn uitgebreid met onder meer bijna ongevallen, onveilige situaties, onveilige handelingen en VGM-incidenten. 
12.2: Onderzoek ongevallen */**/P 11.2: Onderzoek ongevallen */**/P  Onderzoeksmethodiek is vervallen
12.3: Onderzoekmethodiek -/□/P - -
12.4: Registratie bijna-ongevallen -/**/P Zie 11.1
12.5: Onderzoek VGM-incidenten -/**/P Zie 11.2 -