Privacywetgeving voor BOA’s vanaf mei 2018

PrintPrint
23.05.18

In mei 2018 verandert de wetgeving op het gebied van privacy ingrijpend. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) wordt vervangen door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Tevens wordt vanaf dat moment de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg) van kracht. Een belangrijke wijziging daarin is dat de Wpg ook van toepassing wordt op gegevens die door buitengewoon opsporingsambtenaren worden verwerkt.

Door het volgen van deze cursus leert u in één dag:

 • Wat de laatste ontwikkelingen zijn op het gebied van de privacywetgeving
 • Wanneer BOA’s zich aan de Wpg moeten houden en niet aan de Wbp/AVG
 • Wat de belangrijkste verschillen zijn tussen de nieuwe AVG en de nieuwe Wet politiegegevens (Wpg)
 • Wat er verandert in de gegevensuitwisseling met politie en andere opsporingsdiensten
 • Welke stappen u moet zetten om aan de wet te voldoen
 • Wat de rol van bevoegd functionaris inhoudt en welke taak deze heeft
 • Aan welke eisen een register van verwerkingen moet voldoen
 • Wanneer gegevens uit toezichtswerk gebruikt mogen worden voor opsporing

Bestemd voor BOA’s en werkgevers van BOA’s in alle domeinen, zoals:

 • Gemeentelijke handhavers en toezichthouders, parkeercontroleurs
 • Flora- en faunabeheerders, milieu-inspecteurs
 • Leerplichtambtenaren, conducteurs, OV-handhavers, sociaal rechercheurs
 • Zowel werkzaam bij publieke als private organisaties,
 • Werkgevers van BOA’s werkzaam in bijvoorbeeld HR of ICT

Organisatie: Studiecentrum Kerckebosch
Datum: 23 mei 2018
Locatie: Hotel Breukelen