Artikelen

Geen aanvullende coronamaatregelen nodig

Corona en vca

De SSVV stelt geen extra coronamaatregelen in naar aanleiding van de strengere regels die het kabinet heeft afgekondigd. Het beleid blijft hetzelfde.

Dispensaties van examens worden niet meer gegeven. De opleiders bepalen of en in welke vorm examens kunnen doorgaan.

Audits

Ook certificatie-instellingen beslissen in hoeverre en op welke manier audits kunnen plaatsvinden. De SSVV vindt dat certificatie-instellingen altijd een fysiek projectbezoek moeten uitvoeren.

"Het kan voorkomen dat tijdens het projectbezoek duidelijk wordt dat een onderdeel van de audit niet, niet goed of niet veilig kan worden uitgevoerd, zelfs niet met extra voorzorgsmaatregelen. De certificatie-instelling kan dan besluiten voor dat specifieke onderdeel een remote auditing techniek in te zetten. De certificatie-instelling houdt hierop scherp toezicht, zodat de kwaliteit van het auditresultaat gewaarborgd blijft."

Remote

Gezond werken begint bij hygiëne

hygiëne op de werkplek omvat ook persoonlijke hygiëne en hygiënisch werken.

Om hygiënisch te kunnen werken, zijn er op de werkplek voorzieningen nodig om te eten, de handen en het gezicht te wassen en naar het toilet te gaan. Meestal zijn deze voorzieningen aanwezig op vaste locaties en bij grotere projecten, maar ook steeds vaker op kleinere werkplekken. Daarnaast omvat hygiëne op de werkplek ook persoonlijke hygiëne en hygiënisch werken.

 

Persoonlijke hygiëne

Het belang van persoonlijke hygiëne spreekt voor zich. Thuis maar ook op de werkplek. Voor een goede gezondheid is het van belang dat de handen worden gewassen na werkzaamheden, vóór het pauzeren en vóór en na een bezoek aan het toilet. Handen wassen voor het roken is ook van evident belang om orale blootstelling te kunnen voorkomen. Verder is het goed om regelmatig een douche te nemen en schone kleding aan te trekken. 

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 79,50

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

ISZW controleert schriftelijk op aanwezigheid RI&E

Bedrijven moeten RI&E uploaden aan ISZW

De Inspectie SZW controleert bedrijven schriftelijk op de aanwezigheid van de wettelijk verplichte documenten voor de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Bedrijven moeten de vereiste documenten uploaden op de website van de inspectie.

Documenten

Het gaat hierbij om de RI&E, het Plan van Aanpak waarin de maatregelen om de risico's aan te pakken worden besproken en het basiscontract. Elke werkgever moet een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts hebben. Dit heet het het basiscontract.

De inspectie heeft de controle tot speerpunt gemaakt omdat ze wettelijk verplicht is om te onderzoeken of bedrijven over deze wettelijk verplichte documenten beschikken en of de belangrijkste onderdelen erin staan. Op dit moment toetst de inspectie de documenten nog niet op de inhoud. Ze sluit niet uit dat dit in de toekomst nog wel gaat gebeuren. 

RASCI geeft inzicht in de verdeling van taken en rollen

In de praktijk blijft de uitvoering van plannen (Plan van aanpak van de RI&E) een moeizaam geheel. Activiteiten worden niet of niet op tijd uitgevoerd. Oorzaak is vaak dat onduidelijk is wie wat moet doen. Niet of onvoldoende is vastgesteld wie verantwoordelijk is voor de activiteiten en inspanningen.

Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) processen kunnen sterk worden verbeterd door een inzichtelijke verdeling van taken en rollen. Een instrument zoals RASCI kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn.

Dit instrument kan bij veel activiteiten vermeld in de VCA checklist 2017/6.0 worden ingezet. Denk hierbij aan inspanningen zoals de interne audits, de RI&E, de TRA, de opleidingen, voorlichting en instructie, het programma VGM-bewustzijn en -gedrag, VGM-projectplan, voorbereiding op noodsituaties, VGM-inspecties, inkoop, melding, registratie en onderzoek VGM-incidenten.

Het RASCI-model voor verbetering van veiligheid en gezondheid bestaat uit een matrix waarin de rollen en verantwoordelijkheden worden weergegeven van alle personen die bij een (verbeter)project, inspanning, activiteit of bij een dagelijks uitvoerend proces zijn betrokken.

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 79,50

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

'Veiligheidsladder in 2022 verplicht in aanbestedingen'

Opdrachtgevers die zijn aangesloten bij de Governance Code Veiligheid Bouw (GCVB) stellen per 1 januari 2022 in hun aanbestedingen de veiligheidsladder verplicht. De Veiligheid in Aanbestedingen (ViA) zou op 1 januari 2021 ingaan, maar die datum kon niet worden gehaald door de coronacrisis.

Door de crisis zijn audits op de veiligheidsladder grotendeels stilgevallen. Bovendien waren er volgens de GCVB andere prioriteiten. "HSE-verantwoordelijken en -afdelingen in de bouw gaven begrijpelijkerwijs voorrang aan de gezondheid van medewerkers". 

Veiligheidsbewustzijn

Het initiatief voor de ViA komt van grote bouwondernemingen, adviesbureaus en opdrachtgevers bouw, weg-/water-/spoorinfra en installatietechniek) die zich hebben verenigd in de Governance Code Veiligheid Bouw. Met de verplichting willen zij "het veiligheidsbewustzijn van organisaties meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken". Er ontstaat aan eenduidige aanpak voor de gehele sector.

Programma beïnvloeding VGM-bewustzijn en -gedrag

Programma beïnvloeding VGM-bewustzijn en VGM-gedrag

Hoofdstuk 4 VGM-bewustzijn van de VCA Checklijst 2017/6.0 eist van VCA gecertificeerde bedrijven VGM-overleg binnen het bedrijf en een 'Programma beïnvloeding VGM-bewustzijn en VGM-gedrag'.

In de praktijk vragen organisaties zich af wat de inhoud van een praktisch programma zou kunnen zijn waarmee het VGM-bewustzijn en het VGM-gedrag gestimuleerd wordt zodat ongevallen en incidenten kunnen worden voorkomen.

Veiligheidsbewustzijn geldt voor alle lagen binnen de organisatie en heeft te maken met houding, gedrag en cultuur. Onder cultuur verstaan we hier het geheel van waarden en normen die een leidraad vormen voor het denken en handelen. Om dit te beïnvloeden zijn AANDACHT en ACTIVITEITEN op het gebied van veiligheid en gezondheid op verschillende manieren en op verschillende niveaus in de organisatie een voorwaarde.

Voor het managen van de navolgende aspecten voor het beïnvloeden van VGM-bewustzijn en VGM-gedrag moeten de volgende stappen worden genomen om tot een programma te komen.

1. Identificatie van het aspect wat aandacht moet krijgen

(advertorial) Dakrandbeveiliging: essentieel bij werken op hoogte

dakrandbeveiliging online kopen

Bij werken op hoogte is goede veiligheid van levensbelang. Mede door de toenemende druk op de bouwsector nemen bouwactiviteiten op hoogte snel toe, waardoor (permanente) dakrandbeveiliging steeds belangrijker wordt.

Veiligheid en efficiëntie

Dakrandbeveiliging is niet alleen essentieel voor de veiligheid bij het werken op hoogte, het zorgt er ook nog eens voor dat het uit te voeren werk sneller en efficiënter uitgevoerd kan worden. Met goede dakrandbeveiliging wordt het valgevaar immers geminimaliseerd, waardoor de werklieden zich veiliger en gemakkelijker kunnen bewegen over het dak. Goede dakrandbeveiliging voldoet zowel aan beleidsregel 3.16 als aan EN-ISO 14122-3. Wie op zoek is naar dakrandbeveiliging doet er dus goed aan te letten op deze normen. 

Ruim aanbod in dakrandbeveiliging

Taal en veiligheidsrisico’s

In verband met taalbelemmeringen bij de communicatie over VGM-zaken (vraag 3.7 VGM Checklijst VCA) dient de werkgever een communicatieplan op te stellen omdat miscommunicatie door taal steeds meer erkend wordt als een belangrijk veiligheidsrisico. ISZW onderzoekt ook dit aspect bij het ongevallenonderzoek.

De inhoud van de SER Handreiking arbomaatregelen Taal en veiligheidsrisico’s kan hierbij behulpzaam zijn bij het maken van een goed communicatieplan. Het navolgende is deels ontleend aan deze handreiking die op internet beschikbaar is.

Om een goed communicatieplan op te stellen, zal eerst middels een Taal RI&E moeten worden vastgesteld of er sprake is van taalbelemmeringen door taalverschillen door verschillende taalachtergronden, laaggeletterdheid en/of een (te) hoog taalniveau en/of onbegrijpelijke taal op het werk.

 

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 79,50

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

IAF MD 22 specifieke eisen VCA beheerssysteem

IAF MD 22 specifieke eisen VCA beheerssysteem

Aanleiding

Op 25 januari 2018 is de IAF MD 22:2018 gepubliceerd. Dit is een aanvulling op de norm voor het auditeren en certificeren van V&G managementsystemen door certificerende instellingen. De norm is onder meer van kracht op de checklist VCA 2017/6.0 en ISO NEN 45001.

Dit betekent dat aanvullende eisen gelden voor de certificerende instellingen bij wie bedrijven zich kunnen laten certificeren voor VCA en ISO NEN 45001 maar ook voor gecertificeerde bedrijven zelf.

Eén van de specifieke eisen heeft met name betrekking op de beoordeling tijdens audits of het bedrijf wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid en gezondheid naleeft. Bijvoorbeeld naleving van Arbowetgeving in relatie met de van toepassing zijnde VCA vereisten.

De certificerende instelling beoordeelt of bedrijven voldoen aan deze wet- en regelgeving en gaat niet over tot certificatie wanneer afwijkingen zijn vastgesteld. Hiertoe moeten bedrijven vooraf aantoonbare informatie verstrekken ten aanzien van naleving van wetgeving.  (IAF MD 22:2018: G.1.1). Ook moeten bedrijven vooraf zelf beoordelen of de wetgeving wordt nageleefd. (IAF MD 22:2018: C.2.2).

Dit artikel lezen...
... en toegang tot alle artikelen en tools op VCA Nieuws?

Dat kan voor

€ 79,50

p/jaar

Met een abonnement op VCA Nieuws hebt u ook toegang tot Arbeidsveiligheid.net!

Diploma verlopen? Doe snel examen

Diploma verlopen, doe snel VCA-examen

Diplomahouders van wie het diploma in de coronatijd is verlopen, moeten voor 1 september opnieuw examen doen. Deze maatregel geldt voor diploma's die tussen 13 maart en 1 juli hun geldigheidsdatum hebben bereikt. 

Diploma's die tussen 1 juli en 1 september vervallen, moeten voor de vervaldatum worden vernieuwd. Wacht daarom niet te lang, waarschuwt de SSVV.

De organisatie heeft dit besluit gemomen om de toestroom aan examenkandidaten zo goed mogelijk te spreiden. De erkende exameninstituten werken nog op minimale kracht. "Wij willen voorkomen dat zij richting 1 september met een piek te maken krijgen die zij niet goed kunnen verwerken", aldus de SSVV.

Pagina's

Abonneren op Artikelen